การบวก ลบ คูณ หาร
1. การบวก การลบ
1. สมบัติการสลับที่ของการบวก
จำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกกัน สลับกันได้โดยที่ผลบวกยังคงเท่าเดิม
226 + 417 = 643 ดังนั้น 417 + 226 = 417 + 226
2. สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก
จำนวนสามจำนวนที่บวกกัน จะบวกจำนวนที่หนึ่งหรือจำนวนที่สอง หรือบวกจำนวนที่สองกับจำนวน
ที่สามก่อน แล้วจึงบวกจำนวนที่เหลือ ผลบวกย่อมเท่ากัน เช่น (56 + 80) + 20 = 56 + ( 80 + 20 ) = 10
ส่วนการลบใช้คุณสมบัตินี้ไม่ได้
2. การบวก ลบระคน
บวกหรือลบจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกัน โดยเริ่มจากหลักหน่วยไปตามลำดับหาผลบวกหรือผลลบ
ในวงเล็บก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปบวกหรือลบกับจำนวนที่อยู่นอกวงเล็บ เช่น
(254 – 85) + 398 วิธีทำ (254 – 85) + 398 = 169 + 398 = 567
3. การคูณ หมายถึง การนับเพิ่มครั้งละเท่า ๆ กัน
เช่น 3x20 หมายถึง นับเพิ่มครั้งละ 20 เป็นจำนวน 3 ครั้ง เขียนได้เป็น 3 x20 = 20 + 20 + 20 = 60
1. สมบัติการสลับที่ของการคูณ เช่น 5 x 8 = 8 x 5
2. สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ เช่น (5x8)x4 = 5x(8x4)
3. สมบัติการแจกแจง เช่น 4x(5+6) = 4x11 = 44
4. การคูณจำนวนที่มีหลายหลัก
ให้คูณทีละหลักแล้วนำผลคูณมาบวกกัน
ตัวอย่าง 132 x 2,456 = ?
วิธีทำ

5. การหาร
หมายถึง การนับลดครั้งละเท่า ๆ กัน
ตัวอย่าง 2,278 / 7 = ?
วิธีทำ

6. โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ในการทำโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร จะต้องอ่านโจทย์ได้เข้าใจว่าโจทย์กำหนดอะไรให้อะไรบ้าง และต้องการอะไร แล้วจึงพิจารณาวิธีการหาคำตอบดังนี้
1.. ถ้ากำหนดจำนวนสิ่งของให้ และบอกจำนวนที่เพิ่มขึ้น ใช้วิธี บวก
2. ถ้ากำหนดจำนวนสิ่งของให้ และบอกจำนวนที่ลดลง ใช้วิธี ลบ
3. ถ้ากำหนดจำนวนสิ่งของให้ และบอกว่าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่า ใช้วิธี คูณ
4. ถ้ากำหนดจำนวนสิ่งของให้ และบอกว่าลดลงเป็นจำนวนเท่า ใช้วิธี หาร
ทดสอบความเข้าใจ
ข้อ 1. จำนวน y มีค่าเท่าไร 899 = 31 x( y)
ก. 29 ข. 39 ค. 49 ง. 59
ข้อ 2. x / 16 = 19 จำนวน x มีค่าเท่าไร
ก. 204 ข. 254 ค. 284 ง. 304
ข้อ 3. ซื้อผลไม้ 3 กิโลกรัม ราคา 10 บาท ถ้าซื้อ 15 กิโลกรัม ต้องจ่ายเท่าไร
ก. 30 บาท ข. 40 บาท ค. 50 บาท ง. 60 บาท
ข้อ 4. ถ้า 1 ชั่งโมงมี 60 นาที และ 1 นาทีมี 60 วินาที อยากทราบว่า 1 ชั่วโมงมีกี่วินาที
ก. 60 ข. 360 ค.1,800 '. 3,600
เฉลย ข้อ 1. ตอบ ก. ข้อ 2. ตอบ ง. ข้อ 3. ตอบ ค. ข้อ 4. ตอบ ง.