รูปสี่เหลี่ยม(quadrilateral)
1. รูปสี่เหลี่ยม (quadrilateral)
รูปสี่เหลี่ยม (quadrilateral)คือ รูประนาบที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรง 4 เส้น หรือ 4 ด้าน ทำให้เกิดมุม 4 มุม
2. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (rectangle)
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (rectangle) คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้า

คุณสมบัติ
1. มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน
2. มีมุมทุกมุมกาง 90 องศา
3. เส้นทแยงมุมยาวเท่ากัน แต่ไม่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน
4. เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน
3. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส(square)
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส(square) คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีทุกมุมเป็นมุมฉากและมีด้านทั้งสี่ ยาวเท่ากัน

คุณสมบัติ
1. มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน
2. มีมุมทุกมุมกาง 90 องศา
3. เส้นทแยงมุมยาวเท่ากัน
4. เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉาก
4. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน (parallelogram)
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน (parallelogram) คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนาน กันและยาวเท่ากัน

คุณสมบัติ
1. มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกัน
2. เส้นทแยงมุมไม่เท่ากันแต่แบ่งครึ่งซึ่งกัน
3. มีมุมตรงข้ามกางเท่ากัน
5. สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน(rhombus)
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน(rhombus) คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้งสี่ยาวเท่ากัน มุมแต่ละมุมไม่เป็นมุมฉาก

คุณสมบัติ
1. มีด้านยาวเท่ากันและด้านตรงข้ามขนาน
2. เส้นทะแยงมุมยาวไม่เท่ากัน แต่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉาก
3. มุมตรงข้ามกางเท่ากัน
6. รูปสี่เหลี่นมคางหมู(trapezoid)
รูปสี่เหลี่นมคางหมู(trapezoid) คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านคู่หนึ่งขนานกัน

คุณสมบัติ
1. มีด้านขนานกัน 1 คู่
2. เส้นทะแยงมุมตัดกันแต่ไม่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน
7. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว
รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน สองคู่

คุณสมบัติ
1. มีด้านประชิดยาวเท่ากัน
2. ส้นทแยงมุมยาวไม่เท่ากันแต่ตัดกันเป็นมุมฉาก
3. เส้นทแยงมุมเส้นหนึ่ง แบ่งครึ่งเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่ง
ข้อสังเกต : สี่เหลี่ยมรูปว่าว ประกอบด้วยสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 2 รูปที่มีฐานร่วมกัน
8. สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า คือ สี่เหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวไม่เท่ากัน มุมทุกมุมกางไม่เท่ากัน
9. แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม
1.) รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตร 4 แกน คือ
2.)รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแกนสมมาตร 2 แกน คือ
3.)รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีแกนสมมาตร 2 แกน คือ
4.)รูปสี่เหลี่ยมรูปว่ามีแกนสมมาตร 1 แกน คือ
5.)รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานไม่มีแกนสมมาตร
6.)รูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีแกนสมมาตรบางรูป
ทดสอบความเข้าใจ ข้อ 1. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่ 35 ตารางเซนติเมตร และด้านกว้างยาวด้านละ 5 เซนติเมตร อยากทราบว่าด้านยาวด้านละกี่เซนติเมตร
ข้อ 2. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวมีแกนสมมาตรกี่แกน
ข้อ 3. รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดมีแกนสมมาตรมากที่สุด
เฉลย เฉลย ข้อ 1. ตอบ 7 ซม. ข้อ 2. ตอบ 1 แกน ข้อ 3. ตอบ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส